امور آموزش

تحصیلات تکمیلی

امور دانشجویی

امور پژوهشی

امور مالی

اخبار »

یادداشت امروز »

مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع مخابراتی راه دور ایران به عنوان دانشگاه برتر از میان مراکز علمی کاربردی استان فارس توسط هیات نظارت و ارزیابی دانشگاه شیراز در سال 94-93 برگزیده شده است