اطلاعیه ها

دانشجوی محترم لطفا جهت پرداخت حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در نیمسال دوم 97-96 و جلوگیری از حذف انتخاب واحد ترم جاری به سامانه سجاد مراجعه و در قسمت شهریه مبلغ مربوط به ستاد را واریز نمائید، با تشکر امور مالی مرکز.

شهریه گروه های آموزشی

کاردانی

  • شهریه ثابت در طول دوره 4142000 ریال

کارشناسی

  • شهریه ثابت در طول دوره 4222000 ریال

کاردانی

  • شهریه ثابت در طول دوره 3226000 ریال

کارشناسی

  • شهریه ثابت در طول دوره 3313600 ریال

کاردانی

  • شهریه ثابت در طول دوره 3311700 ریال

کارشناسی

  • شهریه ثابت در طول دوره 3368800 ریال

کاردانی

  • شهریه ثابت در طول دوره 3587800 ریال

کارشناسی

  • شهریه ثابت در طول دوره 3652600 ریال